English-Czech Vocabulary

 

English Czech
academic calendar harmonogram akademického roku
academic degree/title akademický titul
academic year akademický rok
accreditation akreditace
admission procedure přijímací řízení
associate professor docent
bachelor degree (Bc.) bakalář (Bc.)
bachelor study programme bakalářský studijní program
bachelor thesis bakalářská práce
bursar kvestor
classes výuka
compulsory course povinný předmět
confirmation of completion of the study plan for final/comprehensive exam potvrzení splnění studijního plánu pro státní/soubornou zkoušku
consultation hours konzultační hodiny
course předmět
course attainment evaluation hodnocení úspěšnosti předmětů
course of study průběh studia
course title název předmětu
course tutor, lecturer vyučující
coursework submissions odevzdávárna
credit kredit
credit voucher; credit coupon kreditová poukázka
dean děkan
department katedra
diploma diplom
diploma supplement dodatek k diplomu
disciplinary offence disciplinární přestupek
dissertation disertační práce
doctor doktor
doctoral study programme doktorský studijní program
document storage úložiště dokumentů
dormitory kolej
elective course volitelný předmět
enrolment zápis
entrance test (examination) přijímací zkouška
e-study record e-index
examination zkouška
examination board zkušební komise
examination period zkouškové období
extra-semester course mimosemestrální předmět
faculty fakulta
Faculty of Business Administration (FBA) Fakulta podnikohospodářská (FPH)
Faculty of Economics (FE) Národohospodářská fakulta (NF)
Faculty of Finance and Accouting (FFA) Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)
Faculty of Informatics and Statistics (FIS) Fakulta informatiky a statistiky (FIS)
Faculty of International Relations (FIR) Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)
Faculty of Management (FM) Fakulta managementu (FM)
field of study, branch of study, special field studijní obor
form of study (full-time, distance, combined) forma studia (prezenční, distanční, kombinovaná)
general application/query to the study department obecná žádost na studijní oddělení
grade známka, klasifikace
grade 1 – Excellent (100-90% of points) hodnocení 1 – výborně (100-90% bodů)
grade 2 – Very good (89-75% of points) hodnocení 2 – velmi dobře (89-75 % bodů)
grade 3 – Good (74-60% of points) hodnocení 3 – dobře (74-60% bodů)
grade 4 – Failed (less than 60% of points) hodnocení 4 – nevyhověl (méně než 60% bodů)
grade 4+ – Failed with the option of repeated examination (59-50% of points) hodnocení 4+ – nevyhověl s možností opakování (59-50% bodů)
grade point average průměrný prospěch
grading scale klasifikační stupnice
graduate absolvent
graduation ceremony promoce
immatriculation imatrikulace
Informatics Centre Centrum informatiky
Integrated Study Information System (InSIS) Integrovaný studijní informační systém (InSIS)
International Office Oddělení zahraničních styků (OZS)
internship stáž, praxe
interruption of studies přerušení studia
lecture přednáška
level of the studied programme úroveň studijního programu
library knihovna
master degree (Ing.) inženýr (Ing.)
master study pragramme magisterský studijní program
master thesis diplomová práce
member of the academic staff akademický pracovník
minor specialization vedlejší specializace
minor specialization comprehensive exam souborná zkouška z vedlejší specializace
not passed (NP) nezapočteno (NZ)
office hours úřední hodiny
oral examination ústní zkouška
part-time study distanční forma
pass credit zápočet
passed (P) započteno (Z)
Prague University of Economics and Business (VŠE) Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
project projekt
proper completion of study řádné ukončení studia
recognition of studies undertaken abroad uznání zahraničního vzdělání/nostrifikace
rector rektor
registration of a course registrace předmětu
required optional course povinně volitelný předmět
semester semestr
semester project semestrální práce
seminar seminář
seminar; tutorial cvičení
scholarship – merit; extraordinary; accommodation; social; doctoral stipendium – prospěchové; mimořádné; ubytovací; sociální; doktorské
small defence malá obhajoba
standard length of a study programme standardní doba studia
state doctoral examination státní doktorská zkouška
state final examination státní závěrečná zkouška
student ID card průkaz studenta
studies studium
study obligation studijní povinnost
study plan, curriculum studijní plán
study programme studijní program
supevisor; advisor školitel, vedoucí práce
termination of studies neúspěšné ukončení studia
thesis defence obhajoba
timetable; personal timetable rozvrh; osobní rozvrh
transfer credit (T) uznáno (U)
tuition fee poplatek za studium
university degree; certificate vysokoškolský diplom
university institute vysokoškolský ústav
vice-dean proděkan
vice-rector prorektor
with distinction s vyznamenáním
withdrawal (W) omluveno (O)